Jämställdhet inom arbetet i Sverige och Europa

Jämställdhet handlar om lika villkor mellan könen där både män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet handlar inte bara om att fördelningen ska vara jämn mellan könen utan också om att uppmärksamma attityder, normer och värderingar som kan diskriminera ett kön till fördel för ett annat. 

I den här artikeln granskas hur jämställdheten ser ut på arbetsplatser både i Sverige och annanstans i Europa. 

Jämställdhet på arbetsplatser i Sverige

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och den svenska regeringen har behandlat jämställdhet som ett eget politiskt område sedan 1970-talet. Det är ett uttryckt politiskt mål i regeringsprogrammet att män och kvinnor bland annat ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande samt ha rätt till ekonomisk jämställdhet. Jämställdhet på en arbetsplats innebär bland annat att alla får lika lön för samma utförda arbete och att diskriminering på grund av kön inte får äga rum. En jämställd arbetsplats bidrar med en bättre arbetsmiljö för alla. 

Sverige har toppat EU:s index för jämställdhet flera år i rad. År 2019 fick Sverige 83,6 i betyg på en skala där 100 innebär full jämställdhet. Dock anser många att det finns en lång väg kvar att gå för att uppnå full jämställdhet. Speciellt halkar Sverige efter i frågan om ekonomisk likhet och utbildning mellan könen, då både Luxemburg och Danmark rankar bättre inom dessa områden. Ett annat område som det måste jobbas på är att jämställdheten generellt är lägre bland migranter och flyktingar, vilket försöker åtgärdas genom arbetsförmedlingen och olika vuxenutbildningar. Dessutom skiljer sig arbetsplatsjämställdheten beroende på bransch, där personer i hotell- och restaurangbranschen säger sig uppleva det största gapet i jämställdhet mellan könen tätt följt av sjukvårds- och finansbranschen. 

Jämställdhet inom Europa 

Även om Sverige har flera aspekter de måste jobba på, ligger landet långt före medeltalet för jämställdhet inom EU, vilket ligger på 66,2 av hundra. Dessutom har siffrorna knappt förbättrats under de senaste 10 åren. Det förekommer stora skillnader i procent heltidsanställda för respektive kön, där 79 procent av alla män i EU och bara 67 procent av kvinnorna var sysselsatta 2018. Lägst andel heltidsarbetande kvinnor finns i Grekland, Italien och Spanien. 

Ett stort problem i många EU-länder är bristen på subventionerad barnomsorg stor vilket är ett svårt strukturellt problem som hindrar jämställda arbetsplatser. Det behövs en bättre social infrastruktur i flera länder i Europa, också i Sverige, för att komma åt en jämställd arbetsplats och arbetsplatsmiljö. 

Arbete för mera jämställda arbetsplatser 

EU har gjort flera konkreta åtgärder i försök att förbättra jämställdheten i sina medlemsländer. Det finns ett flertal minimiregler som medlemsstaterna måste följa samt handlingsprogram som sträcker sig över flera år. Alla länder i Europa är dock inte medlemmar i EU och de som inte är det förbinder sig heller inte till EUs program och regler. Det är också svårare att följa med jämställdhetsstatistiken från dessa länder. 

Arbetet för ett mera jämställt samhälle kommer fortsätta, både inom och utanför arbetsplatsen. Då alla har att vinna på ett mera jämställt samhälle, är det av yttersta vikt att arbetet fortskrider och förändringar sker, både på en strukturell- och en attitydnivå.